हेलिकप्टरले पनि बनको डढेलो नियन्त्रण गर्न नसक्दा नाक्चुङ बस्तिनै जोखिममा